INFORMASJON

Ta gjerne kontakt med vårt kontor dersom du har spørsmål om hva vi kan hjelpe deg med, eller dersom du ønsker vurdering av en problemstilling.

Oppdraget

Ved starten av oppdraget vil vi som utgangspunkt sende oppdragsbekreftelse som klargjør hva oppdraget går ut på, om mulig sier vi noe om pris samt hvilke rutiner vi har rundt fakturering etc. I tillegg vil det fremgå informasjon om klageregler, og henvisninger til hvor du finner informasjon om dette, og generell informasjon om kontakt med advokat.

Vår intensjon er at du allerede ved oppdragets start skal få vite hvilke rutiner vi forholder oss til.

Priser

Alminnelig timepris er fra kr 1625,- til kr 2500,- inkludert 25 % mva. Prisen vil variere blant annet på bakgrunn av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad. I enkelte saker kan vi på grunn av spesielle omstendigheter velge å gå under fast timespris. Det skal fremgå av oppdragsbekreftelsen hvilken timepris vi forholder oss til i din sak.
Vi tar betalt kvarter for kvarter. Bruker vi 15 minutter på å bistå deg, er det dette vi fakturerer.

Pris på enkelttjenester opplyses på forespørsel og vil avhenge av sakens art og omfang. Det er ofte vanskelig å gi en endelig pris på hele oppdraget, da vi sjelden vet hvor mye bistand som vil være påkrevd.
Dersom du ønsker en helt konkret oversikt over hva det vil koste deg å få bistand fra oss, gi oss beskjed. Du kan på hvilket som helst tidspunkt be om å få et overslag over påløpt salær samt forventet endelig salær. Som regel vil vi også fakturere det vi har gjort jevnlig, slik at du hele veien vil ha oversikt over hvor mye som er påløpt i salær.

Vi vil kunne be om å få innbetalt forskudd i saken. Størrelsen på forskuddet vil være avhengig av hvor omfattende saken forventes å være.
Utlegg vil faktureres i tillegg.

Fri rettshjelp

I henhold til retthjelpsloven gis det for visse saksområder rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige. For flere av disse områdene, er det et vilkår at man oppfyller lovens inntekts- og formuesgrense. Inntektsgrensen er pr i dag kr 350 000,- for enslige, og kr 540 000,- for personer som er gift eller lever sammen i et ekteskapslignende forhold. Formuesgrensen på grunn av egen bolig holdes utenfor. I visse tilfeller kan det gjøres unntak fra grensene.  

I en del av sakene med fri rettshjelp gis det et visst antall timer med advokatbistand. Time antallet varierer etter type sak.

Den som mottar fri rettshjelp må betale en egenandel, såfremt ikke inntekten dokumenteres å være under kr 100 000,-. I saker hvor det blir ytt bistand utenfor rettssystemet tilsvarer egenandelen den offentlige salærsats. Salærsatsen er pr. i dag kr. 1140,-

Egenandelen kan bli fakturert som forskudd før vi begynner å arbeide med saken din.

Dersom saken går for domstolen, skal det betales en egenandel på 25 % av de totale advokatutgiftene, men maksimalt åtte ganger salærsatsen, altså pr i dag kr. 9 120,-.

Det skal ikke betales merverdiavgift av deg som mottar fri rettshjelp, merverdiavgiften dekkes av staten.

For nærmere informasjon om fri rettshjelp, er det bare å ta kontakt med oss så vil vi være behjelpelig. Vi vil i alle tilfelle informere om dette i møte med deg.

Forsikring

For enkelte typer saker kan din private forsikring inneholde en retthjelpforsikring som dekker en del av dine advokatutgifter. Dette vil være avhengig av hvilken forsikring/forsikringsselskap du benytter, men normalt er det en egenandel på kr 3.000-4.000,- og 20 % av øvrige kostnader.

De nærmere vilkårene for dekning vil følge av din forsikringsavtale. Ta kontakt med oss så undersøker vi om du har dekning via din forsikring

Fakturering/betaling

Dersom ikke annet er avtalt, vil det som utgangspunkt faktureres hver måned slik at du til enhver tid har oversikt over påløpte utgifter.

For det tilfelle at du ikke har mulighet til å betale hele fakturaen, ber vi om at du tar kontakt med vårt kontor og sørger for en nedbetalingsavtale. Dersom fakturaen ikke blir betalt, uten at vi får noen tilbakemelding, vil saken stilles i bero til betaling er foretatt.

Du vil imidlertid få nærmere beskjed om dette. Dersom du har innvendinger til fakturaene som sendes, bes du kontakte oss før forfall slik at vi kan vurdere dine innsigelser.

Normalt settes en betalingsfrist på minimum 10 dager. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser, og evt. purregebyrer.